ARAŞTIRMA / ANALİZ

ARAŞTIRMA VE ANALİZ TÜRLERİ

Araştırma ile alanın mevcut durumu ifade edilirken, araştırma sonucu elde edilen veriler plan kararlarının temelini oluşturacak şekilde değerlendirilir ve anlamlandırılır. Araştırma ve analiz çalışmaları harita, tablo, grafik ve görseller ile desteklenerek raporlanır.

Yerleşmenin bütününe veya bir parçasına dair tüm mekansal, kültürel, sosyal ve ekonomik verilerin elde edilerek analizi ve yürürlükteki plan kararlarının değerlendirilmesini içeren rapordur.

İl veya ilçe idari sınırları içinde kalan alanın, mekan ile ilişkili tüm kurumsal, yönetsel, sosyal ve fiziksel durumunu ortaya koyan verilerin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak bir araya getirildiği güncellenebilir bilgi altyapısıdır. İdare yöneticilerinin yetki alanlarında geleceğe yönelik plan ve projeleri için veri kaynağını sağlar.    

Alanın özgün dokusunun mevcut ve geçmişteki durumunu inceleyerek alan bütünü veya bölgeler düzeyinde kentsel ve mimarı unsurların  tipolojisinin çıkarılmasıdır. Özellikle kentsel sit alanlarında hazırlanacak koruma amaçlı imar planlarında gelecekte gerçekleşecek uygulamalar için karar verme sürecinde tipoloji analizlerinden faydalanılır.