PLANLAMA

PLAN TÜRLERİ

MEKANSAL SRATEJİ PLANI

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ

ALAN YÖNETİM PLANI

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI

Bütünsel planlardır. Yerleşme veya etkilediği alanlar tüm bileşenleri ile değerlendirilir. Mekana yönelik vizyon, misyon ve eylemleri içerilir. Ülke, İl, ilçe veya bölge bütününde hazırlanır. 

ÇEVRE DÜZENİ PLANI

NAZIM İMAR PLANI

UYGULAMA İMAR PLANI

Yerleşme veya etkilediği alanın bütünü veya bir parçası için hazırlanabilir. İşlev ve yoğunluk gibi kararlar içerir. Bir alanda uygulama İmar planı yürürlüğe girmeden o alanda imar faaliyeti gerçekleştirilemez.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANI

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Afet riski taşıdığı belirlenen veya ruhsatsız yapılaşmaların yoğun olduğu alanlarda hazırlanan ve uzlaşmaya dayalı planlardır. Alandaki hak sahiplerine mevcut haklarını ve dönüşüm sonrası nasıl bir hak elde edeceklerini anlatan mimari projeler ve dağıtım cetvellerini içerir.

architecture, reside, facade-1719526.jpg

ÖZEL STATÜLÜ ALANLAR

Özel statülü alanlarda planlama; alanın statüsü için getirilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu bölgelerde plan kararları kentsel tasarım projeleri ve rehberleri ile birlikte oluşturulur.

KENTSEL SİT ALANI

ARKEOLOJİK SİT ALANI

KENTSEL ARKEOLOJİK SİT

TARİHİ SİT ALANI

DOĞAL SİT ALANI

KORUMA ALANI

SİT ETKİLEŞİM GEÇİŞ ALANI

BOĞAZİÇİ ALANI

YENİLEME ALANI

DÜNYA MİRAS ALANI

MİLLİ PARK

TABİAT PARKI

SULAK ALAN

YABAN HAYATI KORUMA VE GELİŞTİRME ALANI

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

Kentsel Sit, Arkeolojik Sit, Tarihi Sit, Doğal Sit ve  bu alanların etkileme geçiş sahalarında Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanır. Diğer koruma alanlarında imar planı yanı sıra Uzun Devreli Gelişme Planı veya Alan Yönetim Planı hazırlanır.

RİSKLİ ALAN

REZERV YAPI ALANI

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM BÖLGESİ

Kentsel  Dönüşüm alanlarında hazırlanan imar planları katılım ve uzlaşmaya dayalı planlardır. Alandaki hak sahiplerine mevcut haklarını ve dönüşüm sonrası nasıl bir hak elde edeceklerini anlatan mimari projeler ve dağıtım cetvellerini içerir.

TURİZM KORUMA VE GELİŞİM MERKEZİ

KIYI VE DOLGU ALANI

ENDÜSTRİ BÖLGESİ

TEKNOLOJİ GELİŞME BÖLGESİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ENERJİ ÜRETİM ALANI

SERBEST BÖLGE

ÖZELLEŞTİRME BÖLGESİ

ENERJİ ÜRETİM ALANI

TOPLU KONUT BÖLGESİ

GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ

Özel statülü alanlar yasalar ile tanımlanmış istisnalardan faydalanan alanlardır. Bu alanlarda hazırlanacak imar planlarının yapım ve onay süreci tabi olduğu yasa ile belirlenmektedir. Alan sit alanı içinde kalıyorsa Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanır.

Nazım İmar Planı

Yerleşmenin bütününe veya bir parçasına dair işlev, yoğunluk, ulaşım, vb. ana kararların belirlendiği imar planlarıdır. 

1/25000 veya 1/5000 ölçekte hazırlanır.

Uygulama İmar Planı

Belirli bir alanda uygulamaya yönelik kararların getirildiği ve yapı-parsel ilişkisinin tanımlandığı imar planlarıdır.

1/1000 ölçekte hazırlanır.

Koruma Amaçlı İmar Planı

Kentsel Sit, Arkeolojik Sit ve Doğal Sit alanları ile bu alanların etkileme geçiş sahalarında Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanır. 

1/5000 ve 1/1000 ölçekte hazırlanır. 

Kentsel Dönüşüm Planı

Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen bölgelerde (Riskli Alan, Rezerv Yapı Alanı, Kentsel Dönüşüm Gelişim Bölgesi) hazırlanan planlardır. 

1/5000 ve 1/1000 ölçekte hazırlanır. 

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi

Afet riskleri, yapı stoku, sosyal beklenti gibi araştırmalara dayanılarak bölgede dönüşüm stratejileri oluşturulur, öncelikli kentsel dönüşüm alanları belirlenir.

İl veya ilçe bütününde hazırlanır.